නමක් නැත.

Untitled

කිසි ගතියක් නෑ නෙව
කොළඹ හැටි වෙන්ටැ
මැරෙන්ට නං හිතක් නෑ
ඒත් කිසි ගතියක් නෑ
නිදිමතේ හිටියෙ දවල් වරුවෙම
දැන් නං නිදන්ට හිත නෑ

පින්ටූරෙ මගෙ ප්ලිකරයෙන්

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

1 Response

  1. roshanherath 2011 October 31 / pm 8:38

    කාලයක් තිස්සෙ එකම විදියෙ ජීවනරටාවකට හුරු වෙලා හිටියම මෙලෝරහක්නැති ගතියක් දැනෙනවා.
    ඒවෙලාවට මොනවා කරන්නද කියලා හිතාගන්න අමාරුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.