සිංහල කියවන්න

ඔබලාට මේ බ්ලොග් එකේ අක්ෂර කියවන්න සිංහල තියෙන්‍න ඕනෑ. කරුණාකර www.fonts.lk අඩවියෙන් වැඩි විස්තර ලබාගන්න.

මලින්ත෴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *