මෝටරෝලා ROKR E1


මෝටරෝලා ROKR E1 දුරකථන කැමරාවකින් ගත් මගේ පින්තූරයක්. (640x480px)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *