රොකට්ඩොක්

වින්ඩෝස් සඳහා මැක් පෙනුම ගෙන එන රොකට්ඩොක් මෘදුකාංගය ඉතා විශිෂ්ටයි. මමත් දැන් එය කාලයක සිට භාවිතා කරනවා. ඒ සඳහා සිංහල පරිවර්තනයකුත් මම ඒ වෙත යවා තිබෙනවා. ඒ පරිවර්තනය ඊළඟ අනුවාදයේ සිට ලබාගන්නට තිබේවි. Rocketdock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *