දෝෂ පණිවිඩ පිටපත් කිරීම


පරිගණකයේ වැඩක් කරමින් සිටින විට මතුවන දෝෂ පණිවිඩ ඉතාමත්ම ලොකු කරදරයක්. මෙවන් අවස්ථාවක ඔබ එතරම්ම තාක්ෂණික පුද්ගලයෙකු නොවෙයි නම් ඒ දෝෂ පණිවිඩය කොපි කර තබාගැනීම අවශ්‍ය වන්නට පුළුවන්. නමුත් ඉතාමත්ම දිග වූ අකුරු අංක පිරුණු දෝෂ පණිවිඩයක් පිටපත් කරගැනීම ලේසි වැඩක් නොවෙයි නේද? නමුත් ඒ සඳහා පහසු ක්‍රියාමාර්ගයක් තිබෙනවා. එම දෝෂ කවුළුවක් මතු වූ විට සාමාන්‍ය පිටපත් කිරීම සඳහා යොදාගන්නා Ctrl+C ඇතුල් කරන්න. එම දෝෂ පණිවිඩයේ සියළු තොරතුරු ක්ලිප්බෝඩ් එකට පිටපත් වී හමාරයි. (මෙය වින්ඩෝස් 2000 වල පටන්ම තිබුණු විශේෂාංගයක්ලු. කවුද දන්නේ?)

(ලයිෆ්හැකර් හරහා)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *