ගූගල් ටෝක් සැමවිටම මතුපිට තබාගන්නගූගල් ටෝක් හි විශේ‍ෂාංගයකි. ඔබට සැමවිටම එය සියළු කවුළු වලට මතුපිටින් තබාගැනීමට (Always On Top) අවශ්‍ය නම් කළ යුත්තේ ඉතා සරල කටයුත්තකි. Registry Editor වෙත‍‍ ගොස් HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Talk\Options වෙත යන්න. එහි නව DWORD අගයක් show_pin යන නමින් සකසා, එහි දත්තය 1 ලෙස සකස් කරන්න. මෙමගින් ගූගල් ටෝක් හි කුඩා පින් එකක් පෙන්වනු ඇත. මෙය ක්ලික් කිරීම මගින් එය සියළු කවුළු වලට මතුපිටින් තබාගැනීමේ පහසුව ලැබෙනු ඇත.

Leave a Reply