අන්තර්ජාලයෙන්ම FTP

මම මගේ වෙබ් අඩවිය කරන කාලේ FTP මෘදුකාංගයක් භාවිතා කළා. වෙබ් අඩවිය නවතා දැම්මට පස්සේ ඒකත් අයින් කළා. මේ ළඟදී හදිස්සියකට ඒ සර්වර් එකට ගොනු වගයක් අප්ලෝඩ් කරන්න වුණා. ආයෙමත් ඒ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරන්න කම්මැලි හිතුණු නිසා හොයලා බලද්දි තමයි මේ Web Based FTP ගැන දැනගන්න ලැබුණේ. ඒක භාවිතය බොහොම පහසුයි. කිසි දෙයක් ස්ථාපනය කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. පහසුකම් ගොඩක් තියෙනවා. කිසිම කරදරයක් නැහැ. මම නිර්දේශ කරන්නේ net2ftp තවත් විවිධ ඒවා තියෙනවා. surftp නම් එච්චරම හොඳට වැඩ කළේ නැහැ. තවත් ගොඩක් සේවා තියෙනවා. ගූගල් කෙරුවොත් හොයාගන්න පුළුවනි. මේ තවත් එකක්

I used a FTP software in the days I was running a website. After I stopped it, I got rid of the program too. However, last week I had to upload some files to a FTP server. Since I felt lazy to install those FTP software all over again, I ran a search on Web Based FTP Services. Net2FTP is a great service providing all facilities and features of a regular FTP program. But the best thing is you don’t have to install anything. Just go to net2ftp and upload!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *