නව ඇපල් පරිගණකය | The New Apple

ඇපල් පරිගණක සමාගමේ නවතම පරිගණකය හඳුන්වා දී අවසන්. කලින් අනුවාදයට වඩා විශේෂ වෙනස්කම් රැසකින් සමන්විත මෙය ඉතාමත් අලංකාර බව කිව යුතුමයි. ඇනෝඩයිස් කරන ලද ඇලුමිනියම් රාමුවකින් හා අඟල් 20 – 24 තිර වලින් සමන්විත මෙය ඉතා විශිෂ්ට නිෂ්පාදනයක්. තනි ඇලුමිනියම් තහඩුවකින් නිර්මාණය කර ඇති රාමුව නිසා කිසිදු සවිකිරීමක්, ඇණයක්, නැවුමක් පෙනෙන්නට නැහැ. එහි iSight කැමරාව හා මයික්‍රෝෆෝනය සවිකර ඇති බවක් හෝ පිටතට පෙනෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම අලුතින් නිර්මාණය කර ඇති තුනී යතුරුපුවරුව ඇලුමිනියම් වලින් නිමවා තිබෙනවා.

The New Apple is released! Far more pretty and powerful than it’s predecessor, it’s all eyecandy, a treat to your eyes. Made with a single sheet of aluminum you wont see any screw, and you wont even see the integrated iSight Camera or microphone, beacuse it’s unique design. The aluminum keyboard is just as slim as the computer. Oh if I can get my hands on that! 😀

Click here for the Tech Specs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *