ගූගල් රීඩර් දෘෂ්‍ය වෙනස්කම් | Google Reader Visual Upgrade

ගූගල් රීඩර් හි දෘෂ්‍ය වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදුකර ඇති බව දුටුවා. සෙවුම් යන්ත්‍රයක් එක්කර ඇති අතර කලින් තිරය මැද තිබූ Loading… සංවාද කොටුව වෙනුවට එය ඉහළට ගෙන කුඩා කර තිබෙනවා. වැඩි දෙයක් නම් නෙමෙයි ඒත් වාර්තා කරන්න හිතුණා.
Google Reader’s got some visual upgrades. Now there’s a Search Box in the Top, and the Loading Dialog Box which appeared in the middle has been taken to the Top, and the Size has been reduced. It’s nothing much though I though should report.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *