ගූගල් මගින් වේලාව සොයන්න | Find Time with Google

ගූගල් මගින් වේලාව සොයාගන්න පුළුවන් බව දන්නවාද? ලෝකයේ ඕනෑම තැනක වේලාව ඉතාමත් පහසුවෙන් හොයාගන්න දැන් ගූගල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ගූගල් සෙවුම් කොටුවේ Time යන්න සඳහන් කර ඉන්පසු ඔබට වේලාව අවශ්‍ය නගරයේ හෝ රටේ නම ඇතුල් කරන්න සෙවීම ක්ලික් කරන්න. Time යන්න පමණක් සඳහන් කළොත් ඔබ අයත් රටේ වේලාව දැකගන්නට හැකිවේවි. 😀

ලයිෆ්හැකර් මගිනි

Do you know you can find time with Google? Yep, you can find the time of any place in the world with Google. Simply enter ‘Time’ and enter the City or Country after that. You’ll get the current time of the place you entered. If you just enter Time without any Country or City, you’ll get the current time of your country, probably 😀

From Lifehacker

1 thought on “ගූගල් මගින් වේලාව සොයන්න | Find Time with Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *