රවුම් එල්සීඩී තිරයක් | A Round LCD Screen

ටොෂිබා මට්සුෂිටා සමාගම විසින් නිපදවන ලද නවතම එල්සීඩී තිරයයි මේ. සාමාන්‍ය ඍජුකෝණ හැඩැති තිර වලට වඩා නවතම මගක් ගත් මෙම තිරය රවුම් තිරයක්! වාහන වල භාවිතය සඳහා විශේෂයෙන්ම නිපදවා ඇති මෙහි විෂ්කම්භය අඟල් 2.95 ද, ඝනකම අඟල් 0.43 ද, දැකිය හැකි ප්‍රමාණය අඟල් 2.44 ද වන අතර වර්ණ 260,000 සහය දක්වයි.

සොයාගත්තේ technabob මගිනි.

This is the Toshiba Matsushia’s newest LCD Screen. Yup, it’s round. A diversion from the standard rectangular screen, this LCD is intended for vehicle instrumental panels. The whole thing is 2.95″ in diameter with a thickness of 0.43″. Viewable area is 2.44″ and it supports 260,000 colors.

Found via technabob

1 thought on “රවුම් එල්සීඩී තිරයක් | A Round LCD Screen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *