මොන බාර්? ෆූබාර්! | What Bar? Foobar!

මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ විනැම්ප්. ෆූබාර්2000 ගැන කලින් අහලා තිබුණත් පාවිච්චි කරන්න හිතුණේ නැහැ. ඊයේ දැකපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකින් තමා ෆූබාර් පාවිච්චි කරලා බලන්න හිතුණේ. හිතුවටත් වැඩිය හොඳයි. අමතර එකතුකිරීම් ගොඩක් ලබාගන්න පුළුවන්. ප්‍රමාණයත් ඉතාම කුඩායි. උත්සාහ කර බලන්න: ෆූබාර්2000

I normally use Winamp for my music. I’ve heard about foobar2000 before. But never used it becaused it looked ‘poor’ in eye-candy. After seeing some dainty screenshots of foobar2000 in action, I thought I’ll give it a try. It’s extremely fast since it has a small memory footprint. And it’s highly customizable. Give it a try: foobar2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *