සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සමූහය

සිංහල භාෂාවෙන් බ්ලොග්කරණයේ යෙදෙන බ්ලොග්කරුවන් සඳහා සමූහයක් සකසා තිබෙනවා. ඔබත් සිංහලයෙන් බ්ලොග් ලියන්නෙක් නම් එකතුවන්න.

Google Groups
සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සමූහයට එකතුවන්න

ඊමේල් ලිපිනය:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *