නව සිංහල බ්ලොග් අඩවියක් | New Sinhala Blog

මගේ මව 1997 පමණ අරලිය පුවත්පතට ලියූ ‘සංදීපනී’ නම් කෙටි නවකතාව දැන් බ්ලොග් අඩවියෙන් කියවන්නට පුළුවන්. http://www.malinthe.com/sandeepani වෙත යන්න.

4 thoughts on “නව සිංහල බ්ලොග් අඩවියක් | New Sinhala Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *