අයිපොඩ් ටච් හා අයිෆෝන් නව ධාරිතා වලින් | iPod Touch and iPhone new capacities

ඇපල් හි අයිෆෝන් හා අයිපොඩ් ටච් උපාංග දෙක නව ධාරිතා වලින් අද නිකුත් කළා. අයිෆෝන් ගිගාබයිට් 16 මාදිලියක් හා අයිපොඩ් ටච් ගිගාබයිට් 32 මාදිලියක් දැන් ඇපල් මගින් ලබාගත හැකියි. ශ්‍රී ලංකාවේ අයිපොඩ් සහ ඇපල් උපාංග EPSI මගින් ලබාගත හැකියි. නව මාදිලි නම් තවමත් වෙබ් අඩවියට එක් කර නැහැ. නමුත් අයිපොඩ් ටච් ගිගාබයිට් 16 මාදිලිය EPSI හි රු. 55900‍/- පමණ වෙනවා. 😀

Apple released new iPhone and iPod Touch in higher capacities today. iPhone gets 16 gigabytes and iPod Touch gets 32 gigabytes. You can grab some Apple stuff in Sri Lanka from EPSI. The new models aren’t here yet. But you can grab the iPod Touch 16GB version from EPSI at Rs. 55900/- 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *