මයික්‍රොසොෆ්ට් යාහූ මිලදී ගනීද? | Will Microsoft buy Yahoo!?

මයික්‍රොසොෆ්ට් විසින් යාහූ මිලදී ගැනීමට දැනටමත් කටයුතු සැලසුම් කර අවසන්. ඩොලර් බිලියන 44.6කට! දැනටමත් යාහූ හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට මේ පිළිබඳව යෝජනා කර ඇති බවය ආරංචිය. දැනට කටයුතු කෙරීගෙන යන ආකාරයට නම් මේ ගණුදෙනුව බොහෝ දුරට සිදුවන්නට හැකි බවයි බොහෝ දෙනා කියන්නේ. යාහූ දැනටමත් ප්‍රශ්න කිහිපයකටම මුහුණ දෙමින් සිටින නිසා මේ අවස්ථාව අත් නොහරිනු ඇතැයි කියන්න පුළුවන්. යාහූ හි කොටස් මිලත් සෙමෙන් පහළ යන නිසාත්, ළඟදී තම 12,000ක කාර්යමණ්ඩලයෙන් දහසක් පමණ ඉවත් කිරීම නිසාත් ඔවුන් දැනටමත් මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇති බවයි පෙනෙන්නේ.

මේ ගණුදෙනුව සිදුවූවොත් දැනට මේ ක්ෂේත්‍රයේ යාහූ, මයික්‍රොසොෆ්ට්, ගූගල් තරගය මයික්‍රොසොෆ්ට් හා ගූගල් වෙත පමණක් මාරු වේවි. එකිනෙකට බොහෝ වෙනස් සමාගම් දෙකක් එකතු වීමේදී මොනවා වේදැයි කියන්නටත් අපහසුයි. දැනටමත් යාහූ හා මයික්‍රොසොෆ්ට් අතර තරගකාරී මෘදුකාංග තිබෙන නිසා (යාහූ මැසෙන්ජර් – MSN මැසෙන්ජර්, යාහූ Maps – Live Maps ආදී) මේ එකතුවීම සිදුකිරීම පහසු වෙන එකක් නැහැ 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *