මොබිටෙල් හි නව පෙරගෙවුම් කාඩ්පත

Mobitel Prepaid Card

අම්මා ඊයේ ගෙනත් තිබුණු මොබිටෙල් පෙරගෙවුම් කාඩ්පතක් දැක්කා. අඟල් 2 x 2.25 පමණ වෙන කාඩ්පතක්. නියම අදහසක් කියලයි මුලින්ම දැක්කම හිතුණේ. එනිසා ලියන්න හිතුණා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන කාඩ්පත් වලට වඩා වෙනස් නිමැවුමක්. 😀

2 thoughts on “මොබිටෙල් හි නව පෙරගෙවුම් කාඩ්පත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *