යුනිකෝඩ් අභය පරිවර්තකය අලුත් තැනකට

යුනිකෝඩ් අභය පරිවර්තකය පහසුවෙන් පිවිසෙන්නට පුළුවන් ලෙස වෙනත් තැනකට මාරු කළා. දැන් කෙලින්ම http://converter.malinthe.com මගින් ඔබට පරිවර්තකය වෙත යන්නට පුළුවන් 🙂

Leave a Reply