සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ දැනුම්දීමයි!

කරුණාකර මෙහි අමුණා ඇති pdf ගොනුව වෙත යොමුවන්න: http://www.sinhalabloggers.com/StatementofSinhalaBloggersUnion-Aug21-1.pdf

ස්තූතියි.

Leave a Reply