මිනි මැරතන් ඉවරයි

ඔන්න මිනි මැරතන් එක ඉවරයි. හිතපු හැටියට කරන්න බැරිවුණා, එච්චර ගතියක් නෑ. මක් කරන්නද ඉතින් 😀 ලබන පාර තියෙන සම්පූර්ණ එකටවත් හරියකට ලියන්න ඕන. සහභාගී වූ හැමෝටම ස්තූතියි!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *