ගීත ගැන සටන්

රෙදෙව්වෙන් ගීත ඉල්ලීම් කරන අතරේ ඒ ඒ අය කැමති නැති කැමති ඒවා ආදිය පිළිබඳව ඇතිවෙන කතාබහ හරි ෂෝක්. මාර ජොලි. පුදුමයි නේද විවිධ අය විවිධ ඒවට. විවිධත්වය. 😀

අනේ ඉතින් ලියන්න කිසි දෙයක් ඔළුවට එන්නෙ නෑ. මෙහෙම වෙනවා ඉතින් මක් කරන්නද 😛 වෙලාව අටයි. මං කෑම කනකොට නම් කොහොමත් ඉතින් පරක්කු වෙනවා. මගෙ කාලසටහන් අල වගේ. දවල්ට කන්නෙත් තුනට තුනහමාරට වගේ. හික්

1 thought on “ගීත ගැන සටන්

  1. කාලසටහන අල කියල දන්නවනං, අල ගලවල ඒක හදාගන්න බලපං. එහෙම නේද හොඳ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *