නමක් නැත.

Untitled

කිසි ගතියක් නෑ නෙව
කොළඹ හැටි වෙන්ටැ
මැරෙන්ට නං හිතක් නෑ
ඒත් කිසි ගතියක් නෑ
නිදිමතේ හිටියෙ දවල් වරුවෙම
දැන් නං නිදන්ට හිත නෑ

පින්ටූරෙ මගෙ ප්ලිකරයෙන්

1 thought on “නමක් නැත.

  1. කාලයක් තිස්සෙ එකම විදියෙ ජීවනරටාවකට හුරු වෙලා හිටියම මෙලෝරහක්නැති ගතියක් දැනෙනවා.
    ඒවෙලාවට මොනවා කරන්නද කියලා හිතාගන්න අමාරුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *