සිංහල වින්ඩෝස් Welcome තිරය


සිංහල වින්ඩෝස් Welcome තිරයක් සැකසීමට සමත් වුනෙමි.
තවමත් පරීක්ෂණ මට්ටමේය.
ළඟඳීම Installer එකක් සැකසීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.
මලින්ත෴

2 thoughts on “සිංහල වින්ඩෝස් Welcome තිරය

  1. වැඩ කරන්නෙ‍් නැහැ. නැවත අප්ලෙ‍ා‍්ඩ් කරන්න
    ස්තූතියි.
    අගය කියා නිමකල නෙ‍ාහැකි වැඩක් කිරීම ගැන සංතෙ‍ා‍්ෂයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *