සිංහල පිවිසුම් තිරය

ඉල්ලීමකට අනුව සිංහල පිවිසුම් තිරය නැවත ලබාදෙමි. මෙවර එක්කිරිමේ හා ඉවත්කිරීමේ බැච් ගොනු දෙකක්ද සකසා ඇත. කරුණාකර එක්කිරීමට පෙර readme.txt කියවන්න.
මෙම ගොනුව 30වෙනිදා පෙ.ව. 10.52ට ඉකුත් ‍වේ.
http://senduit.com/56f16c
මලින්ත෴

Leave a Reply