සුබ අලුත් අවුරුද්දක්!

ලැබුවාවූ 2007 වසර ශ්‍රී ලංකාවාසීන්ටත් ලෝකවාසීන්ටත් සාමය, සතුට හා සෞභාග්‍යය සපිරි නව ‍වසරක් වේවායි පතමි!
මලින්ත෴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *