ටෙරාකොපි

වින්ඩෝස් සඳහා පමණි: නොමිලේ ලබාදෙන ගොනු පිටපත් කිරීමේ උපාංගයකි.


විශේෂතා: වේගවත් ගොනු පිටපත් කිරීම , පිටපත් කිරීම තාවකාලිකව නැවතීම හා
නැවත ආරම්භය, දෝෂ මගින් ගලවාගැනීමේ හැකියාව (පිටපත් කිරීමේදී දෝෂයක්
වුවහොත්, එම ගොනුව අතහැර ඉතිරිය පිටපත් කරයි. වින්ඩෝස් හි මෙන් පිටපත්
කිරීමේ මුළුමනින්ම නවතන්නේ නැත.)


ටෙරාකොපි


(ලයිෆ්හැකර් හරහා)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *