3ජෑම්

3ජෑම් SMS අඩවිය, සමූහ කෙටි පණිවිඩ සඳහා කදිම ක්‍රමයකි! ඔබ යවන කෙටි පණිවිඩය, ඔබ කලින් එක් කළ මිතුරන්ට යැවෙන අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාරද ඔබ කලින් එක් කළ මිතුරන් සියල්ලටම යැවේ. ලූපයක ආකාරයට සියළු කෙටි පණිවිඩ, ඔබ සඳහන් කර ඇති සියළු මිතුරන්ට ලැබෙන අතර මේ සඳහා වැයවන්නේ එක් කෙටි පණිවිඩයක ගාස්තුව පමණි.
3ජෑම්

Leave a Reply