උබුන්ටු 7.04

මා ටික දිනකට කලින් ඉල්ලූ උබුන්ටු සීඩී තැටි ලැබුණේ ඊයේ. හිතුවටත් වඩා ඉක්මණින්! දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්නයි ලෑස්තිය. ටිකක් භාවිතා කර බැලුවා. මම කලින් පාවිච්චි කරපු ෆෙඩෝරා වලට වැඩිය නම් ගොඩක් හොඳයි වගේ.

Leave a Reply