පික්ලෙන්ස්


වෙබ් අඩවි වල පින්තූර නැරඹීම සඳහා හඳුන්වා දෙන මෘදුකාංගයකි. ඉතාමත් පහසුවෙන් ෆ්ලිකර්, ගූගල් පින්තූර, යාහූ පින්තූර, ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ටර්, පිකාසා වෙබ් ඇල්බම්, ෆේස්බුක් ආදියේ පින්තූර තිරය පුරා රසවිඳීමට හැකියාව ලැබේ. ෆයර්ෆොක්ස් හා සෆාරි සඳහා පමණයි දැනට නිකුත් කර ඇත්තේ. පික්ලෙන්ස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *