ඇපල් පරිණාමය


ඇපල් සමාගමේ නිෂ්පාදන වල පරිණාමය
එඩ්වින් ටොෆ්ස්ලි විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දකි.
බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *