නව අයිපොඩ්: ක්ලැසික් | New iPods: Classic

අයිපොඩ් ක්ලැසික්, ගිගාබයිට් 160ක ඇදහිය නොහැකි තරමේ ධාරිතාවයක්! කොටින්ම කියතොත් ගීත 40,000ක්! වීඩියෝ පැය 200ක්! කලින් ආ මාදිලි වලට වඩා ඝනකමින් තුනී මෙම අයිපොඩ් ක්ලැසික් මාදිලිය, පෙනුමෙන් මෙන්ම ක්‍රියාකාරීත්වය අතින්ද අති විශිෂ්ටයි. සම්පූර්ණයෙන්ම ඇලුමිනියම් වලින් නිපදවා ඇති මෙහි වර්ණ දෙකක් පමණයි ඇත්‍තේ. නැනෝ මාදිලියේ මෙන්ම මෙහිද ඇල්බම් කවර මගින් ගීත ‍වාදනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. සාමාන්‍ය පරිදිම වීඩියෝ හා පින්තූර මෙන්ම නැනෝහි මෙන් අමතර විශේෂාංගද තිබෙනවා. මෙහි එක් විශේෂත්වයක් වන්නේ මෙයටම ආවේණික වූ සෙවුම් යන්ත්‍රයක් තිබීමයි. ගීත 40,000කින් ඔබට අවශ්‍ය ගීතය සොයාගන්න පුළුවන්ද සෙවුම් යන්ත්‍රයක් නැතිව? ගණන $249 සිට ඉහළටයි.


The iPod Classic, 160 gigs of extreme capacity! 40,000 songs! 200 hours of video! 😀 Even thinner than previous iPods, this simply kicks @$$! Completely made out of Aluminum, this baby comes in two colors only. Like in the Nano it provides Cover Flow, Video, Pictures and Extra Features. But this needs an additional feature since you can get 40,000 songs in there. Yep, it’s a Search. Priced at $249.

The iPod Classic, 160 gigs of extreme capacity! 40,000 songs! 200 hours of video! 😀 Even thinner than previous iPods, this simply kicks @$$! Completely made out of Aluminum, this baby comes in two colors only. Like in the Nano it provides Cover Flow, Video, Pictures and Extra Features. But this needs an additional feature since you can get 40,000 songs in there. Yep, it’s a Search. Priced at $249.

Via Apple

1 thought on “නව අයිපොඩ්: ක්ලැසික් | New iPods: Classic

 1. Prices in the USA:
  iPod Classic 80GB – US$ 249
  iPod Classic 160GB – US$ 349

  Prices in Singapore:
  iPod Classic 80GB – Sing.$ 428
  iPod Classic 160GB – Sing.$ 598
  (Street prices in Singapore are less)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *