පවර්ඩීවීඩී 7 සිංහල භාෂා පැකේජය | PowerDVD 7 Sinhala Language Pack

පවර්ඩීවීඩී 7 සඳහා සිංහල භාෂා පැකේජය නිකුත් කළා!
මෙතැනින් ලබාගන්න: http://sipower.awardspace.com

Sinhala Language Pack for PowerDVD 7 Released!
Get it from Here: http://sipower.awardspace.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *