පරිගණකය නැතුව ධාවක මකන්න | Erase Drives without a PC

කො‍හේ හරි පැත්තකට දාලා තියෙන හාඩ් ඩිස්ක් එකක් (දෘඪ තැටියක්!) සුද්ද කරගන්න ඕන නම් මෙන්න උපාංගය. පරිගණකයක් නැතුවම තත්පරයට මෙගාබයිට් 35ක පමණ වේගයකින් දෘඪ තැටි සුද්ද කරන්නට පුළුවන් මේ උපාංගය Wiebetech නම් සමාගම නිකුත් කරන eRazer උපාංගයයි. වර්ග දෙකකින් ලබාගන්නට පුළුවන්. සාමාන්‍ය මාදිලිය ඩොලර් 99 – IDE හා Single Pass සමග. වෘත්තිමය මාදිලිය ඩොලර් 150 – SATA හා Multipass සහය දක්වයි. ලංකාවේ නම් නැතුව ඇති. 😀

ගිස්මෝඩෝ මගිනි.

Have a hard drive lying around and want to wipe it clean? Here’s the thing you need. Wiebetech’s eRazer erases hard drives without a PC at a rate of 35 MB/s. There are two models. Standard $99 model handles IDE drives with a single pass, while the Pro $150 model handles SATA drives with multipass. I don’t think it’s available in Sri Lanka, at the moment. 😀

Via Gizmodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *