ලෝන්චි අලුත් වෙයි

මම කාලෙකට කලින් කියපු ලෝන්චි මෘදුකාංගයේ අලුත්ම අනුවාදයක් ඊයේ නිකුත් කළා. මේ නව 2.0 අනුවාදය කලින් අනුවාදයට වැඩිය පහසුකම් කිහිපයක් වැඩියෙන් ලබාදෙනවා. අලුත්ම Skin එකක්, Fade-in සහ Fade-out Effects, වැඩිදියුණු කළ Plugins… නියමයි!

ස්ථාපනය කරනකොට පරිස්සමින්. මොකද පැරණි අනුවාදයේ සැකසුම් ඔක්කොම මැකෙන නිසා. අවශ්‍යනම් පරණ සැකසුම් ටික ලියලා තියාගන්න එක කෝකටත් හොඳයි. අනිත් එක පරණ Plugins/Skins මේ අනුවාදය එක්ක වැඩකරන්නේ නැහැ.

කලින් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් පාවිච්චි කරලා බලන්න. කවදාවත් අතහරින්නේ හිතෙන්නෙ නැති නියම මෘදුකාංගයක්.

[ලෝන්චි]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *