සිංහල පදරචනා සඳහා LyricsLK

සිංහල ගීත අහන අයට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි Lyrics නැත්නම් පද රචනා හොයාගැනීම. සමහර වෙලාවට හරියට ඇහෙන්නෙ නැති වචන එහෙම දැනගන්න එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් විදියට LyricsLK අඩවිය මීට දින කිහිපයකට කලින් ක්‍රියාත්මක වුණා. විකියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන මේ අඩවිය මගින් ඔබට අවශ්‍ය පද රචනා ලබාගන්නට පුළුවන්. දැනට නම් වැඩි ගීත ගණනක් නැහැ. ඉදිරියේදී මේ තත්ත්වය වෙනස් වේවි. ඔබටත් සහය වෙන්නට පුළුවන්. LyricsLK හි ගිණුමක් හදාගෙන සහය වෙන්න.

[LyricsLK]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *