ලොව කුඩාම USB Bluetooth Dongle එක!

Bluetooth Dongle

විශ්වාස කරන්න බැරි තරම් පුංචියි. යූඑස්බී 2.0 බ්ලූටූත් ඩොන්ගල් එකක්! ඩොලර් 15ක් විතර තමයි මිළ. හොයාගත්තෙ geekalerts මගින්. Thanks Prasad!

[World’s Smallest USB Bluetooth Dongle?]

1 thought on “ලොව කුඩාම USB Bluetooth Dongle එක!

  1. U are welcome Malinthe.
    So U are reading my shared Google reader feeds.
    Why don’t U write something about it too.
    I have only very few friends with Google Reader shared feeds to read including yours.
    I am sure U have already subscribed to GeekAlerts by now.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *