මලින්තගේ සටහන අද පටන් ටිව්ටර් මගිනුත්

ඔන්න ඉතින් ඔයගොල්ලොත් දැනටම ට්විටර් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ බ්ලොග් එකේ ලිපි ලියවෙන විටම ට්විටර් මගින් ඒ ගැන දැනගන්නට ඔබටත් පුළුවන්. මාවත් ඔබේ ට්විටර් එකට එකතුකරගන්න: twitter.com/malinthe 8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *