බකියාගේ පින්තූරයක්

බකීගේ පින්තූරයක් හම්බවුණා. අන්න ඌ ඒ පාර එළියට ගිහිල්ලා බුරනවා. 😀

ලියන්න දේකුත් ඔළුවට එන්නෙ නෑ ඒ පාර. ආයෙමත් රස්නෙ වැඩිවීගෙන එනවා. හරිම අමාරුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *