ඔබට වෙනස ඇසෙනවාද?

හරි දැන් ඔය හැමෝම වගේ MP3 සිංදු තොගයක් තියාගෙන ඇති නේද? හැමෝම ඉතිං සිංදු අහන්න ආසයිනේ! 😉

සාමාන්‍යයෙන් සිංදුවක් MP3 වලින් encode කරන්නෙ මොන බිට්රේට් එකකද? 320? 192? 160? 128? ඉඩ ඉතුරු කරගන්න අඩු එකක් දානවා තමයි නේද? ඔබට ඒ විවිධ බිට්රේට් වල වෙනස තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද?

මෙන්න මේ අඩවියේ තියෙන ශබ්ද සාම්පල් දෙකට සවන් දෙන්න. බලන්න ඔබටත් උසස් තත්ත්වයේ MP3 ගොනුව සහ අඩු තත්ත්වයේ එක හඳුනාගන්න පුළුවන්ද කියලා. 😉

Do you hear the Difference??

1 thought on “ඔබට වෙනස ඇසෙනවාද?

  1. well, i did found the right one 😛 it was A how ever there are few factors in play here. like type or audio you play (there audio Hz ranges in the audio) this test was only voice, that is the middle range of the audio audit able spectrum; since no speakers had much of an issue getting the middle frequinces out. anyway low compress of audio even at 24Kbps ranges will not see much of a deference when played on a normal set of speakers since those speakers it self don’t play the full range of the audio spectrum. also the type a encoders/decoders you use will also make a deference. its like getting a $50 CD player with a $1000 CD Player most of us cant even say witch is witch by listing to it. even at HiFi systems. most of the time MP3 128 is CD quality level, meaning most of the audios do not get lost. but if you get a 48K file with a 128K file, you will see a notisable deference in the High Frequinces.

    HEHE sorry about the English comment, 2 lazy to switch on the other computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *