වර්ඩ්ප්‍රෙස් 2.6.1

වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා නව යාවත්කාලීන කිරීමක් ඇවිත්. 2.6.1 මගින් විවිධ සැකසුම් හැටක් (60) පමණ සකසන බවයි ආරංචිය. දැන් ටිකකට කලින් යාවත්කාලීන කළා.

වර්ඩ්ප්‍රෙස් සිංහල කිරීමේ වැඩකටයුතු කෙරීගෙන යනවා. මේ දවස් ටිකේ නම් අල්ලන්න බැරිවුණා. කොහොමහරි ඉක්මණට ඉවරයක් කරගන්න ඕන.

http://wordpress.org/development/2008/08/wordpress-261/

1 thought on “වර්ඩ්ප්‍රෙස් 2.6.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *