දත් මැදීම

දැන් ගිහින් දත් මැදගෙන ආවෙ. දත් මදින්න ඕන. එහෙම තමා ඉන්න ඕන. නැතුව හරියන්නෙ නෑ. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නෙ කොච්චර දත් මැද්දත් දත් අනිවාර්යයෙන් අල වෙනවනෙ. වැඩේ හරියන්නෙ නෑ නිදිත් මතයි, ලියන්න දේකුත් නෑ. මාර අවුලක් 😀

Leave a Reply