මලින්තගේ සටහන නව ලිපිනයකට | New Domain for Malinthe’s Note

ඔව්. දැන් මලින්තගේ සටහන http://blog.malinthe.com/ ලිපිනයට මාරු කළා! පැරණි ලිපිනයත් මේ ලිපිනයටම ඒවි. 😀

Yeah, Malinthe’s Note is at a new domain. Please visit http://blog.malinthe.com/ in the future to access Malinthe’s Note 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *