ෆොටෝෂොප් CS4? Photoshop CS4?

Stonehenge

Cybernet වෙත නිර්නාමික ලෙස එවූ පණිවිඩයක Photoshop CS4 (Codename: Stonehenge) පිටපතක් ‘ලීක්’ වී ඇති බව සඳහන් කර තිබුණා. ලිපිය ලියූ රයන්ට අනුව දැනටමත් බිට්ටොරන්ට් අඩවි වල මෙහි Setup සොයාගන්නට ඇති බව ආරංචිය. රයන්ට ලිපිය එවූ තැනැත්තා ඒ සමග තිර පිටපතක්ද එවා තිබුණා (Screenshot) ඉහළින් දැක්වෙන්නේ එයයි.

Cybernetnews මගිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *