ඔබේ ප්‍රොසෙසරයේ සියලු විස්තර දැනගන්නා හැටි | How to Get Info about your processor

CPU-Z

තමන් පාවිච්චි කරන ප්‍රොසෙසරයේ විස්තර දැනගන්න නම් System Properties පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඊට වඩා පුළුල් විස්තර ලබාගන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඒක කරන්න හොඳම මෘදුකාංගය තමයි CPU-Z කියන්නේ. ප්‍රමාණයෙන් කිලෝබයිට් 512 ක් විතර වෙන මේ කුඩා මෘදුකාංගයට හැකියාව තිබෙනවා ඔබේ ප්‍රොසෙසරයේ, කෑෂ් මතකයේ, මව්පුවරුවේ හා මතකය පිළිබඳව තොරතුරු රැසක් ලබාගන්නට. ස්ථාපනය කරන්නට අවශ්‍ය නොවන කුඩා .exe ගොනුවකුත්, .ini ගොනුවකුත් පමණයි මෙය ධාවනය අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ නිසා ෆ්ලෑෂ් ධාවකයකට පිටපත් කරගෙන ඕනෑ තැනක ගෙනයන්නත්, ඕනෑම වින්ඩෝස් ධාවනය වන පරිගණකයකින් එම පරිගණකයේ විස්තර ලබාගන්නත් ‍CPU-Z පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොහොම ප්‍රයෝජනවත් මෘදුකාංගයක්.

[CPU-Z]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *